Tưởng Quốc Trung
9:38 PM 21/9/2018
2102      130      90      2632

Giao Heo
2:04 PM 20/9/2018
1905      11      178      2461

Kayla Le
11:45 AM 19/9/2018
614      12      52      794

Hoàng Sơn
12:03 PM 20/9/2018
283      14      34      413

Nguyễn Đại Hải
9:30 PM 22/9/2018
228      8      41      367

Nguyễn Việt Hùng
10:29 PM 20/9/2018
263      10      18      337

Lê Công Sơn
12:52 PM 23/9/2018
143      36      12      251

Thạch Phạm
7:39 PM 20/9/2018
138      0      33      237

Hoàng Vũ
12:43 AM 23/9/2018
81      0      3      90

Phúc Sinh Thành
11:24 PM 19/9/2018
41      0      5      56

Huy Lê
12:18 PM 22/9/2018
43      0      4      55

Hoang H Vu
11:27 AM 20/9/2018
43      0      3      52

Rim Phạm
9:10 AM 23/9/2018
25      0      5      40