Rim Phạm
11:28 PM 19/11/2019
267      0      10      297

Dũng Nguyễn Chung Quốc
11:02 PM 18/11/2019
239      0      16      287

Huy Lê
10:31 PM 16/11/2019
192      0      2      198

Trịnh Văn Thắng
1:16 AM 16/11/2019
125      0      8      149

Phương Anh Phạm Nguyễn
10:49 PM 19/11/2019
85      0      6      103

Trần Hồng Duy
11:05 PM 17/11/2019
69      0      4      81

Hoàng Nguyên
11:43 PM 18/11/2019
64      2      3      77

Trần Dũng
10:49 PM 18/11/2019
56      0      4      68

Huy Lê
11:20 PM 20/11/2019
33      0      7      54

Trần Hồng Duy
10:49 PM 18/11/2019
46      0      0      46