Lâ Tr
8:02 PM 28/11/2019
471      0      33      570

Anh Kiệt Lê
8:16 PM 13/11/2019
384      0      33      483

Hữu Phongg
8:39 PM 23/11/2019
257      0      34      359

Chung Phước
3:06 AM 12/11/2019
213      0      26      291

Lê Công Sơn
9:23 PM 23/11/2019
199      0      14      241

Nguyễn Hữu Triết
9:30 PM 22/11/2019
173      1      11      208

Vũ Hoàng Tuấn Anh
11:45 AM 20/11/2019
165      0      14      207

Vân Vân
8:43 PM 26/11/2019
153      0      13      192

Xuan Dat
4:19 PM 25/11/2019
157      0      11      190

Hoang H Vu
10:11 AM 14/11/2019
160      1      7      183

Hậu.T Nguyễn
12:00 AM 29/11/2019
155      0      4      167

Nguyen Tuan Minh
10:28 PM 24/11/2019
149      0      4      161

Đạt Phở
10:01 PM 23/11/2019
139      0      6      157

Nguyễn Việt Hùng
11:44 AM 28/11/2019
130      0      7      151

Nguyễn Khắc Đồng
7:42 PM 15/11/2019
124      0      9      151

Hữu Hào
4:44 PM 11/11/2019
129      0      5      144

Trần Dũng
3:07 PM 15/11/2019
116      2      7      141

Huy Lê
7:14 PM 24/11/2019
108      0      9      135

Nguyễn Thanh Hải
10:56 PM 15/11/2019
110      0      6      128

Quốc Tiến
11:31 PM 12/11/2019
82      0      15      127

Đức Thành
5:33 PM 23/11/2019
112      0      4      124

Trần Nguyễn Lan Anh
10:02 AM 26/11/2019
95      0      9      122

Vũ Mạnh Tuấn
2:32 PM 17/11/2019
103      2      4      119

Nguyễn Mạnh Đức
10:55 AM 11/11/2019
98      0      5      113

Phước Võ
10:06 PM 16/11/2019
76      0      12      112

Dũng Nguyễn
11:16 AM 28/11/2019
74      0      12      110

Ryan Khanh
11:44 PM 22/11/2019
86      0      6      104

Đinh Hoàng Long
7:25 PM 17/11/2019
76      0      8      100

Luân Nguyễn
2:36 PM 18/11/2019
78      0      7      99

Tuân Hoàng Lê
9:42 PM 15/11/2019
90      0      3      99

Minh Huy
10:05 PM 26/11/2019
74      0      8      98

Nguyễn Quân
9:55 PM 15/11/2019
76      0      7      97

Truong Nguyen
10:56 AM 11/11/2019
79      0      6      97

Trần Minh Công
9:10 PM 15/11/2019
76      1      6      96

Mạnh Hùng
5:28 PM 15/11/2019
76      0      6      94

Hoàng Phương
8:02 PM 24/11/2019
75      0      6      93

Tân Tân Võ
8:07 AM 11/11/2019
73      0      6      91

Ngô Đức Thiện
7:56 AM 18/11/2019
69      0      7      90

Trần Huy Đạt
11:35 PM 22/11/2019
78      0      3      87

Dương Đức
11:59 PM 21/11/2019
71      0      5      86

Khoa Lê
4:43 PM 11/11/2019
80      0      2      86

Nhân Lê
10:17 AM 20/11/2019
65      1      5      82

Đào Thành Đạt
10:34 PM 25/11/2019
70      0      4      82

Lữ Cẩm Vinh
5:26 PM 12/11/2019
76      0      2      82

Đạt Nguyễn
2:46 PM 24/11/2019
68      0      0      68

Trần Tiến Đạt
8:56 AM 18/11/2019
62      0      2      68

Hoàng Đăng Khoa
11:57 PM 28/11/2019
65      1      0      67

Thanh Hào Trương
9:26 PM 12/11/2019
57      0      3      66

Hoàng Hữu Tùng
4:55 PM 11/11/2019
57      0      3      66

Lê Công Lịch
9:49 PM 28/11/2019
52      0      4      64

Đoàn Đức Lưu
10:48 PM 24/11/2019
55      0      3      64

Rim Phạm
1:00 PM 20/11/2019
64      0      0      64

Lê Hưng
10:40 PM 25/11/2019
48      0      5      63

Châu Trường An
10:24 PM 21/11/2019
49      1      4      63

Nguyễn Đức Anh
11:56 PM 28/11/2019
57      0      1      60

Thành Võ
9:05 PM 15/11/2019
49      0      3      58

Vinh Nguyen
10:28 PM 25/11/2019
53      0      1      56

Lâm Ngọc Sơn
7:47 PM 12/11/2019
38      0      6      56

Lưu Thế Huy
6:09 AM 11/11/2019
52      0      0      52

Nguyễn Hoàng Minh Tâm
12:34 AM 24/11/2019
51      0      0      51

Vọng Vó
5:57 PM 14/11/2019
45      0      1      48

Vũ Bình
8:41 PM 28/11/2019
40      0      2      46

Thạch Phạm
1:00 PM 23/11/2019
40      0      1      43

Hà Minh Tuấn
5:08 PM 15/11/2019
40      0      1      43

Trần Minh
12:06 AM 11/11/2019
33      0      1      36

Võ Nhật Huy
6:11 AM 16/11/2019
29      0      0      29

Lê Thanh Toàn
11:18 PM 24/11/2019
25      0      1      28

Trần Hồng Duy
7:58 PM 15/11/2019
28      0      0      28

Nguyễn Phước Tiến
6:45 PM 11/11/2019
28      0      0      28

Nguyễn Khang Hân
2:04 PM 23/11/2019
18      0      1      21