Giao Heo
9:09 PM 12/11/2018
937      19      89      1242

Nguyễn Phước Toàn
7:25 PM 8/11/2018
460      36      63      721

Hà Phí
2:02 PM 20/11/2018
243      38      27      400

Trần Trung
8:00 PM 17/11/2018
259      21      30      391

Bảo Anh
3:58 PM 18/11/2018
241      3      24      319

Thành Jokohama
1:31 AM 27/11/2018
121      3      15      172

Hieu Pham
1:34 PM 26/11/2018
113      4      10      151

Nguyen Chi Hien
10:23 PM 22/11/2018
47      0      3      56

Phúc Sinh Thành
11:47 PM 28/11/2018
12      0      0      12