Vân Vân
12:08 PM 19/11/2019
216      14      38      358

Jensen Phan
10:33 PM 19/11/2019
221      2      19      282

Giao Heo
8:52 AM 19/11/2019
223      7      15      282

Trần Minh Công
4:20 PM 19/11/2019
179      0      8      203

Chung Phước
2:36 AM 19/11/2019
128      2      12      168

Xuan Dat
5:55 PM 19/11/2019
123      0      8      147

La Chí Phát
1:04 PM 19/11/2019
100      1      15      147

Nguyễn Khánh
7:31 PM 19/11/2019
129      0      2      135

Bồ Lê Công Thành
1:04 PM 19/11/2019
104      0      10      134

Duy Nguyễn
2:39 AM 20/11/2019
112      0      7      133

Thái Hoàng Hiếu
8:25 AM 19/11/2019
122      0      3      131

Trần Dũng
3:30 PM 19/11/2019
91      1      5      108

Dũng Nguyễn
11:45 AM 20/11/2019
69      0      13      108

Hoang H Vu
7:49 AM 19/11/2019
90      0      2      96

Nguyễn Khắc Đồng
7:58 PM 19/11/2019
75      0      5      90

Đinh Minh Toàn Sang
7:50 AM 19/11/2019
68      5      4      90

Jakuja Otuisa
8:52 AM 19/11/2019
68      1      5      85

Lữ Cẩm Vinh
10:54 PM 19/11/2019
77      0      2      83

Vũ Thành Sang
10:59 AM 19/11/2019
66      1      5      83

Võ Nhật Huy
10:39 AM 19/11/2019
72      0      3      81

Lê Quân Phúc Hàn
9:50 AM 19/11/2019
52      0      0      52

Trần Hồng Duy
5:44 PM 19/11/2019
42      0      1      45

Trần Vĩnh Nguyên
9:36 AM 19/11/2019
41      0      0      41