Nguyen Tuan Minh
6:59 PM 24/7/2019
509      1      48      655

Xuan Dat
6:04 AM 6/7/2019
315      3      44      453

Trần Dũng
5:19 PM 18/7/2019
325      4      23      402

Dũng Nguyễn
10:46 AM 17/7/2019
232      7      31      339

Chung Phước
7:11 PM 8/7/2019
204      1      25      281

Vũ Hoàng Tuấn Anh
6:20 PM 12/7/2019
183      3      24      261

Giao Heo
10:21 AM 8/7/2019
189      0      17      240

Ngọc Lợi
8:40 PM 23/7/2019
159      2      18      217

Phương Hồng
11:36 AM 21/7/2019
143      0      21      206

Trần Minh Công
7:43 PM 23/7/2019
97      11      21      182

Peter Hoàng
4:36 PM 25/7/2019
93      0      21      156

Đỗ Đức Thông
11:43 AM 20/7/2019
104      2      11      141

Hieu Pham
4:40 PM 26/7/2019
104      0      12      140

Hữu Phongg
8:40 PM 23/7/2019
98      0      12      134

Nhật Minh Nguyễn
4:16 PM 8/7/2019
91      0      13      130

Đinh Cường
7:02 PM 4/7/2019
95      0      7      116

Bồ Lê Công Thành
8:34 AM 25/7/2019
59      0      9      86

Thu Thủy P-cb
8:28 PM 21/7/2019
64      0      7      85

Truong Nguyen
6:14 PM 4/7/2019
56      0      6      74

Đăng Thiệu
5:17 PM 4/7/2019
49      0      8      73

Minh Hoàng
12:43 PM 7/7/2019
43      1      6      63

Nguyễn Hoàng Quốc Huy
8:05 PM 9/7/2019
47      1      4      61

Long Huỳnh
7:07 PM 6/7/2019
47      0      4      59

Trịnh Nguyễn Bảo Hiếu
10:20 PM 21/7/2019
36      0      4      48

Võ Nhật Huy
5:13 PM 25/7/2019
32      0      4      44