Lâm Văn Hiếu
1:28 PM 10/7/2018
1043      19      83      1330

Nguyễn Đại Hải
11:49 PM 6/7/2018
585      17      45      754

Triều Nguyễn
12:14 AM 12/7/2018
148      8      21      227

Quang Tèo
7:01 PM 28/6/2018
138      4      26      224

Ngọc Hải Nguyễn Lê
12:14 AM 9/6/2018
145      2      18      203

Phúc Sinh Thành
3:25 PM 15/6/2018
126      1      20      188

Tuấn Anh Nguyễn
9:21 PM 11/6/2018
103      4      11      144

Thạnh Q Nguyễn
8:33 AM 7/7/2018
98      1      11      133

Phạm Hoàng Phúc
1:52 PM 9/6/2018
41      0      6      59

Lê Xuân Bách
8:29 PM 25/6/2018
40      0      3      49

Huy Lê
2:24 AM 8/7/2018
17      0      1      20